— ?? —
??? ??? ??????? ??

?? ??

Suzhou Amusement Park Forest World? ???? "?? ?? ?"? ?? Dayangshan National Forest Park? ???? ???? ??? ??? ? ??? 50.6??????. Suzhou High-tech Co., Ltd.? ???? Suzhou High-tech Tourism Group? ?? ??? ?? ?????? ?????. ???? 6?? ?? ??, ??? ?, ???? ?, ?? ?, ??? ?, ??? ?? ?? ?? ??, ?? ??? ? 25?? ?? ?????,

50.6
50.6???
6
6?? ??? ??
25
25 ?? ?????
Su ICP No. 12061969-1 Suzhou High-tech Tourism Industry Group C